ليست تعرفه سرويس هاي باند پهن

ليست تعرفه سرويس هاي باند پهن مرداويج در شهركهاي صنعتي استان اصفهان به شرح زير مي باشد:

توضيحات: كليه سرويس ها داراي IP Valid Static است.