ليست تعرفه خدمات سامانه پيامك
- شماره هاي اختصاص يافته در محدوده شماره هاي اپراتور 3000 مگفا است.
- كليه پلن ها داراي امكان ارسال انبوه ، ارسال هدفمند و ارسال منطقه اي ميباشد.
- تعرفه شماره هاي اختصاصي بر مبناي نوع شماره (سفارشي ، تصادفي) در محدود نرخ تعريف شده متغير است.
- مدت اعتبار مالكيت شماره هاي اختصاصي 1 سال مي باشد و بديهي است پس از مدت معيت درصورت عدم پرداخت هزينه تمديد، صلب امتياز ميگردد.